04/05/2024
    HT Giới.Đức và Tăng Đoàn Huyền.Không.Sơn.Thượng viếng Chùa Pháp.Vân